ИРР – Варна обявява търг за Филтрационна система

30.06.2014

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

==========================================================
      Уведомяваме Ви, че съгласно Решение №354/28.07.2014г. на Директора на Институт по рибни ресурси - Варна и на основание чл.39, ал.1, т.6 от ЗОП е прекратена обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на филтрационна и дезинфекцираща система за аквариуми по проект DELPHI – „Модернизация на Аквариум Варна“, с номер 2(4i)-3.1-9, MIS-ETS Code 566, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз“, открита с Решение №291/30.06.2014г. на Директора на Институт по рибни ресурси - Варна.

зареди
файла на Решение №354/28.07.2014г.

==========================================================

 

ПРЕДМЕТ: „Доставка и монтаж на филтрационна и дезинфекцираща система за аквариуми по проект DELPHI – „Модернизация на Аквариум Варна“, с номер 2(4i)-3.1-9, MIS-ETS Code 566, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз“

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Институт по рибни ресурси-Варна

 

ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА: открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: Срокът на договора за възлагане на обществената поръчка е до 18.09.2014г., считано от датата на сключване на договора.

(2) Срокът за изпълнение е обвързан с действието и срока на договор с номер 2(4i)-3.1-9, MIS-ETS Code 566, по проект DELPHI – „Модернизация на Аквариум Варна“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз“. При евентуално удължаване на срока на договора за изпълнение на проекта, Възложителят може да удължи и срока на договора по обществената поръчка.

 

СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: Общата стойност на поръчката е в размер до 261 431,29 лв. без вкл. ДДС.

 

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА: икономически най-изгодна оферта.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Крайният срок за подаване на оферти е до 17:00 часа на 28.07.2014г. Оферти се подават в деловодството на Институт по рибни ресурси -  Варна, на адрес: гр.Варна, бул. „Приморски”№4.

2. Дата, час и място на отваряне на офертите: на 29.07.2014г. от 14:00 в сградата на Институт по рибни ресурси -  Варна, на адрес: гр.Варна, бул. „Приморски”№4

3. Документацията по общественате поръчка не се закупува и същата е публикувана на сайта на Института по рибни ресурси - Варна http://www.ifrvarna.com/, рубрика – Профил на купувача. Всяко заинтересовано лице има безпрепятствен достъп до документацията чрез посочения интернет адрес, като при поискване документацията може да бъде получена и на място при възложителя, на адрес: гр. Варна, бул. Приморски 4.

 

Обявлението по обществената поръчка е публикувано в Регистъра на обществените поръчки на Агенция по обществени поръчка на следната интернет страница: www.aop.bg и на официалната интернет страница на възложителя в рубрика „Профил на купувача“, www.ifrvarna.com

 

 Качи документите към обявата : обява, обявление, решение, условия, отговор1


Още по темата:

ИсторияЕкипСтатииПроектиКонкурсиАКВАРИУМПроцедуриПрофил на купувачаКонтактиЛюбопитноПроект ECRAMON
Институт по Рибни Ресурси - гр. Варна, Всички права запазени © 2012
ECRAMON BLACK SEA