ИРР – варна обявява търг за Информация и публичност

30.06.2014

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА


 

ПРЕДМЕТ: „Реализация на мерки за информация и публичност по проект DELPHI – „Модернизация на Аквариум Варна“ , с номер 2(4i)-3.1-9, MIS-ETS Code 566, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз“

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Институт по рибни ресурси-Варна

 

ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА: открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: Срокът на договора за възлагане на обществената поръчка е до 18.09.2014г., считано от датата на сключване на договора.

(2) Срокът за изпълнение е обвързан с действието и срока на договор с номер 2(4i)-3.1-9, MIS-ETS Code 566, по проект DELPHI – „Модернизация на Аквариум Варна“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз“. При евентуално удължаване на срока на договора за изпълнение на проекта, Възложителят може да удължи и срока на договора по обществената поръчка.

 

СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: Общата стойност на поръчката е в размер до 73 362,32 лв. без вкл. ДДС. в т.ч.:

- изработване и доставка на албуми за съвместно представяне /презентационни албуми/- до 10 390 лв. без вкл ДДС

- изработване и монтаж на информационни табели – до 176,80 лв без вкл ДДС

- изработване и доставка на информационни брошури – до 4560 лв без вкл ДДС

- рекламни фланелки/тениски – до 7070 лв без вкл ДДС

- изработване на стикери – до 440 лв без вкл ДДС

- изработване на плакати – до 5290 лв без вкл ДДС

- изработване на флаери – до 2040 лв без вкл ДДС

- Карта на Черно море – рекламни магнити – до 2880 лв. без вкл ДДС

- Dvd дискове – до 13 570 лв без вкл ДДС

- изработване на  информационни пакети за пресконференции - до 317,40 лв без вкл ДДС;

- израбоване на формуляри за оценка - до 105,60 лв без вкл ДДС;

- организиране на публични мероприятия – до 26 522,52 лв без вкл ДДС.

 

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА: икономически най-изгодна оферта.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Крайният срок за подаване на оферти е до 17:00 часа на 28.07.2014г. Оферти се подават в деловодството на Институт по рибни ресурси -  Варна, на адрес: гр.Варна, бул. „Приморски”№4.

2. Дата, час и място на отваряне на офертите: на 29.07.2014г. от 10:00 в сградата на Институт по рибни ресурси -  Варна, на адрес: гр.Варна, бул. „Приморски”№4

3. Документацията по общественате поръчка не се закупува и същата е публикувана на сайта на Института по рибни ресурси - Варна http://www.ifrvarna.com/, рубрика – Профил на купувача. Всяко заинтересовано лице има безпрепятствен достъп до документацията чрез посочения интернет адрес, като при поискване документацията може да бъде получена и на място при възложителя, на адрес: гр. Варна, бул. Приморски 4.

 

Обявлението по обществената поръчка е публикувано в Регистъра на обществените поръчки на Агенция по обществени поръчка на следната интернет страница: www.aop.bg и на официалната интернет страница на възложителя в рубрика „Профил на купувача“, www.ifrvarna.com

 

======================================================================
             

Във връзка с провеждане на открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Реализация на мерки за информация и публичност по проект DELPHI - „Модернизация на Аквариум Варна" , с номер 2(4i)-3.1-9, MIS-ETS Code 566, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз", открита с Решение № 291/30.06.2014 год. на Директора на Институт по рибни ресурси-Варна, уведомяваме участниците, че на 23.09.2014 г. /вторник/ - 10.00 часа ще се проведе заседание на комисията, на което ще бъдат отворени ценовите офертите на допуснатите участници. Заседанието ще се проведе в часа в сградата на Институт по рибни ресурси-Варна , бул. "Приморски" №4 .

обява2

            ===================================================== Качи документите към обявата : обява, обявление, решение, условия, отговор 1 , обява2

Още по темата:

ИсторияЕкипСтатииПроектиКонкурсиАКВАРИУМПроцедуриПрофил на купувачаКонтактиЛюбопитноПроект ECRAMON
Институт по Рибни Ресурси - гр. Варна, Всички права запазени © 2012
ECRAMON BLACK SEA