Покана за доставка на оборудване

15.01.2016

Институт по рибни ресурси- гр. Варна Ви уведомява, че на 15.01.2016 г. в Регистъра на АОП е публикувана публична покана с предмет: „Доставка на лабораторно оборудване и консумативи по 2 обособени позиции за нуждите на Институт по рибни ресурси, гр. Варна“ в изпълнение на проект: „Повишаване на капацитета за изследване и управление на морски нерибни ресурси в Черно море“ (ECRAMON BLACK SEA) по програма BG02 “ Интегрирано управление на морските и вътрешните води“, съфинансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014, Споразумение за партньорство от 16.10.2014 г. между Институт по рибни ресурси, гр. Варна и Институт по рибарство и аквакултури- Пловдив.

Прогнозна стойност на поръчката: 13 000 лв. (тринадесет хиляди лева) без вкл. ДДС.

Критерии за възлагане: най- ниска цена.

Срок за получаване на офертите: 28.01.2016 г. до 17:00 часа в деловодството на Институт по рибни ресурси - Варна, на адрес: гр.Варна, бул. „Приморски”№4.

Документацията за участие в обществената поръчка чрез публична покана може да бъде намерена в профила на купувача на интернет страницата на Институт по рибни ресурси- гр. Варна.

 Отварянето на офертите ще се състои на 29.01.2016 г. от 10:00 часа в сградата на Институт по рибни ресурси - Варна, на адрес: гр.Варна, бул. „Приморски”№4 от комисия, назначена от Възложителя.

Документация за публичната покана е публикувана в Регистъра на обществените поръчки под ID 9049652 от 15.01.2016 год., както и в раздел „Профил на купувача” на интернет страницата на Институт по рибни ресурси- гр. Варна.

.

 

Документи за изтегляне :

 

Още по темата:

ИсторияЕкипСтатииПроектиКонкурсиАКВАРИУМПроцедуриПрофил на купувачаКонтактиЛюбопитноПроект ECRAMON
Институт по Рибни Ресурси - гр. Варна, Всички права запазени © 2012
ECRAMON BLACK SEA