Проект: BG-RRP-4.020-0297 „Устойчиво енергийно обновяване на сградата на АКВАРИУМ, Институт по рибни ресурси, бул. Приморски” №4, гр. Варна“, финансиран от Механизма за възстановяване и устойчивост: Процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“
Проектът е насочен към преодоляване на един от основните проблеми в публичната инфраструктура, свързан с ниската степен на енергийна ефективност. Основната цел на ПИИ е: Устойчиво енергийно обновяване на сградата на АКВАРИУМ Варна
Конкретни цели на проекта:
- Насърчаване повишаването на енергийната ефективност на сградния фонд на Аквариум, чрез качествено прилагане на устойчиви енергоефективни мерки в 2 административни сгради;
- Постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект при постигане на съответен комфорт в сградите;
- Достигане на клас на енергопотребление минимум „В“ след прилагане на енергоспестяващи мерки в сградите;
- Намаляване на разходите за енергопотребление, което ще доведе и до спестяване на публичен ресурс, който може да бъде инвестиран в модернизиране на дейността на Аквариум;
- Намаляване на емисиите на вредни вещества в околната среда и подобряване на качеството на околната среда;

Очаквани резултати:
- 2 обновени публични сгради; 2090 кв. м .подобрена публична инфраструктура (РЗП);
- Постигане на минимум 30 % от спестяванията на първична енергия за всяка сграда;
- Достигане на клас на енергопотребление минимум „B“;
- Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите.

Основните дейности: Първоначално обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт на сградата; Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор); Независима експертна оценка след приключване на дейностите по Закона за енергийна ефективност ; Организация и управление на ПИИ; Информация и публичност

Срокът за реализиране: 30 месеца;

Обща стойност на проектното предложение: 1 374 058.17- 100% безвъзмездна финансова помощ.

Проектът допринася за постигане на целите на План за възстановяване и устойчивост на Република България, инвестицията за устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд е в областта на стълб „Зелена България“, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“.

Projects
TIMMOD Promoting Technology Innovation in environmental monitoring and modelling for assessment of fish stock and non-fish resources 2020-2022 
   
WHITECLAM Research of sand (white) clams and new management proposals, Maritime and Fisheries Program, 2019-2021 
   
ECRAMON ECRAMON – Increasing the research and management capacity of marine non-fish resources in the Black Sea 2016-2017
More >>  
News/Events
20210625 110023

Final Conference TIMMOD Project 

more >>

   
20200812 193440

International Conference WHITECLAM 2021

more >>

   
good practices

Good practices in Black Sea

more >>

More >>  
Coming up

Development of the Regional DataBase for the Mediterranean & Black Seas (Med&BS RDB) meeting, 26 October, 2021

 more >>

   

Forty-fourth session of the GFCM 2-6 November, 2021

more >>

  
   Buyer’s Profile