Проект: BG-RRP-4.020-0297 „Устойчиво енергийно обновяване на сградата на АКВАРИУМ, Институт по рибни ресурси, бул. Приморски” №4, гр. Варна“, финансиран от Механизма за възстановяване и устойчивост: Процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“
Проектът е насочен към преодоляване на един от основните проблеми в публичната инфраструктура, свързан с ниската степен на енергийна ефективност. Основната цел на ПИИ е: Устойчиво енергийно обновяване на сградата на АКВАРИУМ Варна
Конкретни цели на проекта:
- Насърчаване повишаването на енергийната ефективност на сградния фонд на Аквариум, чрез качествено прилагане на устойчиви енергоефективни мерки в 2 административни сгради;
- Постигане на минимум 30% спестяване на първична енергия за всеки обект при постигане на съответен комфорт в сградите;
- Достигане на клас на енергопотребление минимум „В“ след прилагане на енергоспестяващи мерки в сградите;
- Намаляване на разходите за енергопотребление, което ще доведе и до спестяване на публичен ресурс, който може да бъде инвестиран в модернизиране на дейността на Аквариум;
- Намаляване на емисиите на вредни вещества в околната среда и подобряване на качеството на околната среда;

Очаквани резултати:
- 2 обновени публични сгради; 2090 кв. м .подобрена публична инфраструктура (РЗП);
- Постигане на минимум 30 % от спестяванията на първична енергия за всяка сграда;
- Достигане на клас на енергопотребление минимум „B“;
- Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите.

Основните дейности: Първоначално обследване за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт на сградата; Инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор); Независима експертна оценка след приключване на дейностите по Закона за енергийна ефективност ; Организация и управление на ПИИ; Информация и публичност

Срокът за реализиране: 30 месеца;

Обща стойност на проектното предложение: 1 374 058.17- 100% безвъзмездна финансова помощ.

Проектът допринася за постигане на целите на План за възстановяване и устойчивост на Република България, инвестицията за устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд е в областта на стълб „Зелена България“, Компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“.

 

Проекти
Новини / Събития
Предстоящо
TIMMOD Насърчаване технологичните иновации в мониторинга и моделирането за оценка на рибни и нерибни ресурси 2020-2022  18052024  

Нощ на музеите и галериите 2024

още >>

2-ра Трансгранична среща по проект TIMMOD,      Април 2021 

още >>

           
WHITECLAM Изследване на пясъчни (бели) миди и нови предложения за управление, Програма за морско дело и рибарство, 2019-2021  Skype Picture 2024 05 17T14 29 37 351Z

ИРР-Варна посрещна международни гости от Земеделския колеж Сен Кристоф

още >>

 

Международна конференция WHITECLAM 2021,           Октомври 2021 г.

още >>

          
ECRAMON ECRAMON – Повишаване на капацитета за изследване и управление на морски нерибни ресурси в Черно море 2016-2017 pik2

ИРР-Варна и международни партньори обсъждат въпроси по устойчивостта в Черноморския регион

още >>

 

 

   ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Повече >>   Повече >>