Четиридесет и четвърта сесия на GFCM

Това събитие ще включва обсъждане на следните въпроси: Управление на средиземноморския и черноморския риболов и аквакултури; Прилагане на подрегионален подход, включително функцията на технически звена и техническото задание за подрегионалните комитети на SAC, както и програми/проекти за техническа помощ на GFCM в Средиземно море и Черно море (MedSea4Fish и BlackSea4Fish); Междусесийни дейности в областта на рибарството през 2019-2021 г., включително в контекста на средносрочната стратегия за устойчивост на средиземноморския и черноморския риболов и проекта BlackSea4Fish, и представяне на основните заключения и съвети за управление, както и работен план за 2021-2023 г.

Разработване на регионална база данни за Средиземно и Черно море (Med&BS RDB) среща, 26 октомври 2021 г.

Дискусия за необходимостта от по-нататъшно развитие на регионалната база данни за Средиземно и Черно море: съществуващите инфраструктури, подкрепяща Програмата за събиране на данни (DCF), схемата за вземане на проби, използваните алгоритми за анализ на събираните данни и оценки, съвместимост с регионална база данни и система за оценка (RDBES).

Международна конференция WHITECLAM’2021, 18-19 Октомври 2021 г.

 

Logo Banner Whiteclam 2

В рамките на проект WHITECLAM - Изследване на пясъчни (бели) миди и нови предложения за управление, в рамките на Програма по морско дело и рибарство (ПМДР), се проведе Международна научна конференция с отворено участие за НИРД - изследвания и оценка  на морски нерибни ресурси (бяла мида) - “WHITECLAM’2021.

Целта на конференцията бе популяризиране на дейностите по проекта, обмен на добри практики, международно сътрудничество в областта на изследванията и оценката на морските нерибни ресурси, информиране на обществеността за дейностите по Проект № BG14MFOP001-6.003-0004 „Изследвания върху видовете от групата на белите миди и предложение за нови управленски мерки (WHITECLAM)“ по ПМДР 2014-2020.

Проектът WHITECLAM има за цел определяне на приоритетните зони със струпвания на бели миди пред българския бряг чрез актуална оценка на запасите, разпределението и биологичните характеристики на видовете от групата на белите миди (Chamelea gallina, р. Donax, Anadara iaequivalvis) и съпоставка с предходни изследвания. Освен това проекта цели и  обогатяване и допълване на информацията относно дескриптори Д 1 (Запазване на биологичното разнообразие) и Д 3 (Устойчиви запаси на видовете, обект на промишлен риболов) към Рамковата Директива за Морска Стратегия (РДМС, 2008/56/ЕО) в изследваните хабитати - инфра- и сублитoрални биоценози, с доминиращи видове бели миди, както и изготвяне на предложения за въвеждане на регулаторни мерки - намаляване на риболовното усилие, мерки във връзка с морското пространствено планиране и морските защитени зони и проучвания върху добри практики за съхранение и възстановяване на запасите от бели миди в други региони на Световния океан.

В конференцията участватваха наши и международни водещи учени и специалисти.

Събитието се проведе на 18-19 октомври 2021 г. в гр. Варна, България. За повече информация посетете: www.whiteclam2021.org.

2-ра Трансгранична среща по проект TIMMOD, Април 2021

Втора тематична трансгранична среща за иновативни технологии за мониторинг на околната среда за оценка на рибния запас и нерибните ресурси ще бъде организирана и проведена в края на месец април 2021. Домакин на срещата ще бъде Университета Аристотел в гр. Солун, Гърция Предвид усложнената COVID-19 обстановка събитието ще се състои изцяло онлайн. На срещата ще бъдат представени и обсъдени иновативни технологии за мониторинг на околната среда за оценка на рибния запас и нерибните ресурси, основни резултати от изпълнението на дейности по проекта, инструменти за обработка на данни.

Една от основните цели на срещата е да бъдат насърчени местните и национални власти и лицата вземащи решения в Черноморския регион към по-широко използване на на модерни технологии и иновации.

Срещата предоставя възможност за участие на експерти от всички страни партньори по проекта, работещи в сферата на извършването на мониторинг и  опазване на морската околната среда, местни и национални власти, заинтересованите страни както и външни експерти.

Предвижда се демонстрация на иновативни технологии за мониторинг на околната среда и оценка на рибните и нерибни ресурси, избрани измервателни уреди, оборудване за мониторинг на водната среда, софтуер.  

 

Проекти
Новини / Събития
Предстоящо
TIMMOD Насърчаване технологичните иновации в мониторинга и моделирането за оценка на рибни и нерибни ресурси 2020-2022  18052024  

Нощ на музеите и галериите 2024

още >>

2-ра Трансгранична среща по проект TIMMOD,      Април 2021 

още >>

           
WHITECLAM Изследване на пясъчни (бели) миди и нови предложения за управление, Програма за морско дело и рибарство, 2019-2021  Skype Picture 2024 05 17T14 29 37 351Z

ИРР-Варна посрещна международни гости от Земеделския колеж Сен Кристоф

още >>

 

Международна конференция WHITECLAM 2021,           Октомври 2021 г.

още >>

          
ECRAMON ECRAMON – Повишаване на капацитета за изследване и управление на морски нерибни ресурси в Черно море 2016-2017 pik2

ИРР-Варна и международни партньори обсъждат въпроси по устойчивостта в Черноморския регион

още >>

 

 

   ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Повече >>   Повече >>